M G R . L U K Á Š  F I A L A,  A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř

Mladá a dynamická advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby na území České republiky v oblasti práva soukromého i veřejného, a to zejména v těchto oblastech práva:

 • obchodní právo
 • občanské právo
 • insolvenční právo
 • rodinné právo
 • pracovní právo
 • trestní právo
 • správní právo

Máme zkušenosti s podáváním žalob, návrhů, stížností a opravných prostředků soudům, správním orgánům a jiným institucím, rovněž tak se zastupováním v soudním řízení a ve správním řízení před správními úřady a jinými institucemi, včetně řízení o řádných či mimořádných opravných prostředcích.

Advokát je rovněž oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu), advokátní kancelář dále zajišťuje právní služby spojené s advokátní úschovou listin, finančních prostředků, cenných papírů. Samostatnou činností advokátní kanceláře je vymáhání pohledávek klientů advokáta po celém území České republiky. Při zastupování klientů spolupracujeme v rámci své činnosti se soudními znalci, tlumočníky, notáři a exekutory.

Prioritou advokátní kanceláře je:

 • Maximální ochrana práv a právem chráněných zájmů klienta
 • Velký důraz na individuální a profesionální přístup ke klientovi
 • Maximální úsilí o dosažení optimálního řešení
 • Vysoká úroveň odborných znalostí
 • Flexibilní přístup zaručující okamžitou reakci na požadavky klienta
 • Rychlé, přesné a vysoce odborné řešení požadavků klientů
 • Intenzivní komunikace s klientem